O nas

 

Kierownik projektu - dr n. med. Dariusz Krupa

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Pracował w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu a następnie w Centrum Dializ w Poznaniu.
Informatyk-programista z zamiłowania, twórca kilku systemów informatycznych wspomagających medycynę.
Zainteresowania zawodowe związane z chorobami nerek, głównie: schyłkowa niewydolność nerek, dializacyjne techniki wysokiej wydajności.  
Autor i współautorem wielu prac oryginalnych i poglądowych.
 

Koordynator ds. mikromacierzy tkankowych - prof. dr hab. med. Maciej Zabel

Profesor z zakresu biologii medycznej, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownika Katedry Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Od 2003 roku przewodniczący Sekcji Medycznej KBN, potem wiceprzewodniczący Rady Nauki i przewodniczący Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki a obecnie przewodniczący Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSzW.

Liczne funkcje w Towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism naukowych. Autor ponad 350 publikacji oryginalnych oraz redaktor monografii i podręczników akademickich.

Główne zainteresowania naukowe: biologia nowotworów, biologia molekularna w badaniach morfologicznych.

 

Koordynator ds. badań i analizy danych - dr hab. n. med. Michał Nowicki

Dyplom lekarza medycyny jak i tytuł doktorski uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Od początku kariery zawodowej związany z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jest autorem lub współautorem licznych prac oryginalnych i poglądowych.

W projekcie CAOM jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie prac dotyczących badań i analiz danych.

Główne zainteresowania naukowe: patogeneza nowotworów, poszukiwanie nowych czynników o znaczeniu prognostycznym

 

PRACOWNICY

Dr nauk biologicznych Krystyna Filipiak

Tytuł doktora uzyskała w Akademii Medycznej w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek fizyka.

Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze w zakresie wdrażania nowych metod pomiarowych i rozwiązywania problemów związanych z prawidłową oceną obrazów mikroskopowych i wyborem odpowiednich technik cytometrycznych w oparciu o mikroskopię świetlną (w tym konfokalną) oraz komputerowe analizatory obrazów.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych, dotyczących automatycznych metod analizy obrazów i ich zastosowania
w biologii komórki.

Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Cytometrii w latach 1999-2009.

 

Mgr biotechnologii Małgorzata Jaroniec

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania genetyczne   w ramach projektu Nefropedia.pl (poszukiwanie zmian genetycznych powiązanych z zespołem nerczycowym); zajmuje się analizami mutacji przyczynowych oraz polimorfizmów SNP powiązanych z zespołem nerczycowym u dzieci. Poszukuje nowych markerów patogenezy zespołu nerczycowego.

 

Dr nauk biologicznych Bartosz Kempisty

Jest głównym wykonawcą 7 projektów finansowanych przez MNiSW oraz 2 projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest dwukrotnym stypendystą programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w edycji 2009 oraz 2010.

W ramach współpracy z  FBN Research Institute for the Biology of Farm Animals prowadzi badania nad wpływem wybranych czynników na zdolność oocytów do zapłodnienia i dojrzewania, analizą wpływu morfologii oocytów na zdolność do zapłodnienia oraz ekspresją genów odpowiedzialnych za implantację zarodków u zwierząt hodowlanych.

 

Inż. Piotr Pitoń

Jest informatykiem z zamiłowania i wykształcenia. Ukończył studia na Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Prace inżynierską pisał na temat: „Tworzenie stron WWW w oparciu
o system CMS”. Posiada duże doświadczenie w serwisie sprzętu komputerowego, tworzeniu małych sieci komputerowych i stron WWW. Specjalizuje się w grafice i multimediach. Interesuje się techniką, w każdym jej wydaniu oraz odkrywaniem świata poprzez podróże, fotografie, obcowanie  z ludźmi i ich kulturą. W życiu stara się kierować zasada: „Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono” (Wisława Szymborska).

W projekcie: „Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych”, zatrudniony jest na stanowisku: programisty/pracownik techniczny projektu (informatyk)

 

Dr nauk medycznych Urszula Skrzypczak

Jest doktorem z zakresu genetyki człowieka oraz magistrem biotechnologii. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Wieloletni pracownik Zakładu Genentyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

W projekcie CAOM, odpowiedzialna za przygotowywanie mikromacierzy tkankokwych.

Zainteresowania naukowe: genetyka człowieka i populacyjna, biologia molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka.

 

Mgr inż. Katarzyna Zaorska

Jest absolwentką biotechnologii (Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie), pracownik techniczny CAOM, w ramach pracy doktorskiej i projektów naukowych prowadzi badania molekularne dotyczące zmian genetycznych
u pacjentów z zespołem nerczycowym.

 

Mgr inż. Piotr Zawierucha

Jest absolwentem kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jak i studentem kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej.

Aktualnie realizuje badania związane z procesem angiogenezy w kontekście pomostowanie aortalno-wieńcowego oraz uczestniczy w projektach badawczych o tematyce biologii rozrodu. W ramach projektu CAOM realizuje zadania dotyczące strony informatycznej oraz biostatystycznej.

 

Mgr Anna Jaśkiewicz-Waloszczyk
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku Socjologia.
Posiada doświadczenia zawodowe powiązane z branżą HR (Działy Personalne kilku firm).
Od 2009 roku zatrudniona jest w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Dziale Obsługi Funduszy Strukturalnych gdzie zajmuje się realizacją projektów finansowanych z Unii Europejskiej.
W projekcie CAOM jest Ekspertem ds. Promocji i Informacji.

 

Mgr Magdalena Nowak
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydz. Zarządzania, specjalność: rachunkowość i finanse.  Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu: „Pozyskiwanie Funduszy Unijnych” oraz „ Audyt Funduszy Unijnych”.
W projekcie CAOM jest Ekspertem ds. Rozliczeń.

 

WSPÓŁPRACOWNICY

Prof. dr hab. Elzbieta Kaczmarek

Profesor z zakresu biologii medycznej, zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, kierownika Zakładu Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej Katedry Patomorfologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji oryginalnych i poglądowych oraz członkiem komitetu redakcyjnego Bentham Journal of Medical Informatics.

W Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych zajmuje się konsultacjami z zakresu morfometrii i analizy cyfrowych obrazów mikroskopowych oraz biostatystyki. Przeprowadza analizy statystyczne wyników badań prowadzonych w CAOM. Wdraża metody matematyczne i statystyczne w celu rozwiązywania problemów biologicznych na podstawie danych molekularnych.

 

Dr nauk medycznych Agnieszka Malińska

Pracownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM w Poznaniu.
Prowadzi badania związane z oceną zmian morfologicznych i czynnościowych towarzyszących procesowi starzenia naczyń w aspekcie ich wykorzystania w operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego.
W projekcie CAOM jest odpowiedzialna za obsługę i udostępnianie tele-mikroskopu (do telemedycyny).

 

Dr nauk medycznych Małgorzata Partyka

Jest absolwentką Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat pracuje w Katedrze
i Zakładzie Histologii i Embriologii zajmując się badaniami immunohistochemicznymi oraz pomiarami w ramach komputerowej analizy obrazu.

W projekcie CAOM wstępnie opracowuje materiał dla mikromacierzy tkankowych, tj. przetapia, kroi i barwi preparaty mikroskopowe a następnie je skanuje. Uczestniczy również w wykonywaniu mikromacierzy oraz wdraża się w ich krojenie.