O projekcie

Przedmiotowy Projekt stanowi integralną część rozwijającej się w szybkim tempie telemedycyny krajowej i światowej. Znaczny postęp technologiczny, a szczególnie rozwój technologii komunikacyjnej, mikroskopii wirtualnej i integracji z informacjami szpitalnymi są impulsami przyspieszającymi wprowadzanie telepatologii do codziennej pracy patologa. Telepatologia to diagnostyka histopatologiczna na odległość, wykorzystująca technologie telekomunikacji jako środki ułatwiające transfer obrazów patomorfologicznych pomiędzy odległymi placówkami. Stosowana jest w celu: diagnostyki, konsultacji (z możliwością dyskusji na odległość pomiędzy patologami i/lub klinicystami), zdalnej kontroli jakości (w relacji patolog i laboratorium referencyjne), edukacji, badań i współpracy naukowej. Cyfrowy zapis zeskanowanego preparatu szkiełkowego lub jego istotnej diagnostycznie części w komputerowej bazie systemu to wirtualny preparat, który cechuje bardzo dobra jakość diagnostyczna i trwałość zapisu oraz możliwość archiwizacji. Słowo archiwizacja oznacza jednak w tym przypadku nie tylko możliwość składowania obrazów i ich opisów w takiej czy innej postaci cyfrowej. Systemy archiwizacyjne wyposażone są w efektywne mechanizmy umożliwiające szybkie wyszukiwanie potrzebnych materiałów, uwalniając pracowników od konieczności przeglądania tysięcy kartek. W aspekcie obrazów morfologicznych są one dodatkowo wyposażone w narzędzia umożliwiające ich cyfrową obróbkę, dokonywanie pomiarów morfo- i planimetrycznych, a także przeprowadzanie szeregu analiz statystycznych. Cyfrowa archiwizacja jest szczególnie skuteczna w sytuacji szybkiego przyrostu danych. Zarówno wymagania naukowe, jak i względy prawne powodują potrzebę dostępu do większości danych nawet po upływie długiego czasu. Obieg cyfrowo zarchiwizowanych obrazów mikroskopowych oraz ich opisów realizowany całkowicie w sposób elektroniczny umożliwia lepsze zarządzanie informacją. Mikroskopia wirtualna jest ostatnią innowacją w dziedzinie telepatologii, która zrewolucjonizowała pracę patomorfologa w zakresie praktyki diagnostycznej i doskonalenia umiejętności zawodowych, dostępu do informacji, usług i produktów dla wyposażenia stanowiska pracy. Dlatego telepatologia i związane z nią nowe rozwiązania technologiczne zyskują powszechną akceptację, jako szybkie, ekonomiczne i łatwo dostępne narzędzie w usługach patomorfologicznych. Wzrastająca kompleksowość diagnozy histopatologicznej i rozwój podspecjalności histopatologicznych w połączeniu z nierównomierną dystrybucją geograficzną patomorfologów (i ekspertów) wymuszają konieczność szybkiej i profesjonalnej telekonsultacji. Projekt przyczynia się do poprawy wskaźników w tym zakresie. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione dwa w pełni zautomatyzowane mikroskopy badawcze obsługiwane za pomocą sieci teleinformatycznej z dowolnego miejsca na świecie. Każdy z mikroskopów będzie wyposażony w zasobnik na 50 preparatów histologicznych (preparaty mogą być o charakterze szkoleniowym lub wymagającym diagnozy), a dostęp do systemu będzie możliwy dla zewnętrznych użytkowników, którzy przy pierwszym połączeniu muszą podać swoje dane identyfikacyjne, a przy każdym następnym logowaniu podawać login i hasło. System będzie umożliwiał jednoczesną, niezależną pracę na dwóch mikroskopach, przy czym z każdym mikroskopem będzie mogło się połączyć jednocześnie co najmniej 3 użytkowników, którzy będą mieli możliwość prowadzenia telekonsultacji, bądź telekonferencji. Wśród potencjalnych użytkowników tego systemu wskazać należy:

 • lekarzy o specjalności patologii (także pracujący w skomercjalizowanych gabinetach);
 • histologów;
 • studentów wydziałów lekarskich, lekarsko-dentystycznych oraz farmaceutycznych uniwersytetów medycznych oraz akademii medycznych w Polsce;
 • pracowników naukowych przygotowujących materiały szkoleniowe, recenzje, prace naukowe itp.

Drugim elementem systemu będzie centralna baza danych zeskanowanych preparatów histologicznych obejmujących prawidłowe obrazy histologiczne narządów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe w tym zmiany nowotworowe. Dostęp do systemu wirtualnych preparatów będzie analogiczny do wyżej opisanego z tym, że ilość użytkowników korzystających w tym samym czasie z zasobów danych Centrum może wynosić do 20 osób. Wśród potencjalnych użytkowników tego systemu wskazać należy:

 • lekarzy o dowolnej specjalności, od których wymaga się podstaw znajomości obrazów morfologicznych jednostek chorobowych (zadanie szkoleniowe, porównawcze, dostęp do wirtualnego atlasu)
 • histolodzy i anatomowie prawidłowi
 • studenci wszystkich wydziałów uczelni wyższych związanych z szeroko pojęto biologią medyczną i medycyną
 • pracownicy naukowi

Trzecim elementem systemu będzie centralna baza mikromacierzy tkankowych. Mikromacierze te będą w sposób nieodpłatny rozprowadzane w środowisku naukowym w Polsce. Wyżej wymienione mikromacierze są obecnie jednym z priorytetowych narzędzi badawczych w diagnostyce różnicowej i porównywaniu zmian chorobowych w specjalnościach lekarskich obejmujących morfologie i patomorfologię. Pojedyncza mikromacierz ma obejmować co najmniej 100 bioptatów o średnicy 1 mm każdy na jednym szkiełku mikroskopowym. Wśród potencjalnych użytkowników tego systemu wskazać należy:

 • patomorfologów
 • pracowników naukowych

(Informacje zaczerpnięte ze strony MNiSW) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - co to jest? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013 (NSRO). Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten powiązany jest z celami stawianymi przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE - odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty. PO IG był przedmiotem długotrwałych negocjacji z Komisją Europejską oraz konsultacji społecznych. 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 30 października 2007 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia PO Innowacyjna Gospodarka. Cele PO IG Głównym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • zwiększenie znaczenia roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 • wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

Wsparcie ze środków EFRR w ramach PO IG Dofinansowanie oferowane w ramach PO Innowacyjna Gospodarka przeznaczone jest dla przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności i znaczącym oddziaływaniu na gospodarkę w skali całego kraju. PO Innowacyjna Gospodarka przewiduje kompleksowe wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców w zakresie prowadzenia prac B+R jako działań przyczyniających się do wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim oraz na rynkach międzynarodowych i w konsekwencji kreujących trwałe i lepsze miejsca pracy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Poprzez dofinansowanie działalności naukowej na potrzeby przedsiębiorców, zapewniającej podaż najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla gospodarki wsparcie uzyska sektor nauki działający na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W celu ułatwienia tworzenia, transferu oraz wdrożenia nowych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych przez przedsiębiorców, wsparciem zostanie objęte szeroko rozumiane otoczenie biznesu, w szczególności o znaczeniu ponadregionalnym. Jednocześnie wsparciem objęte zostaną kluczowe z punktu widzenia całej gospodarki instytucje wspierające wzrost innowacyjności firm oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym sieci tych instytucji, silne ośrodki innowacyjności oraz instytucje dostarczające kapitał na realizację przedsięwzięć innowacyjnych. Działania te będą realizowane w ramach dziewięciu priorytetów PO IG. W poszczególnych priorytetach planuje się dotować: naukę, która może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwiązań, warunki dla rozwoju tej nauki i jej współpracy z biznesem, firmy, które te rozwiązania mogą komercjalizować, firmy, które mają innowacyjne projekty, promocję polskich produktów i firm, które mogą podbić globalne rynki, informatyzację gospodarki i administracji. Priorytety PO IG:

 • Oś Priorytetowa 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
 • Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R.
 • Oś Priorytetowa 3 - Kapitał dla Innowacji.
 • Oś Priorytetowa 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
 • Oś Priorytetowa 5 - Dyfuzja innowacji.
 • Oś Priorytetowa 6 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
 • Oś Priorytetowa 7 - Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji.
 • Oś Priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.
 • Oś Priorytetowa 9 - Pomoc techniczna.

Z jakich środków finansowany jest PO IG? Realizacja PO IG finansowana będzie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85 %) oraz środków krajowych (budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 15 %). Kwota przewidziana na realizację całego Programu wynosi 9 711 mld EUR, z czego na realizację Priorytetu I Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Priorytetu II Infrastruktura sfery B+R przeznaczono kwoty po 1,3 mld EUR. Instytucje realizujące program Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu - tzw. Instytucje Pośredniczące (IP):

 • Ministerstwo Gospodarki (MG) - dla Priorytetu III,IV,V oraz VI.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) - dla Priorytetu I i II.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) - dla Priorytetu VII i VIII.

Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 oraz Szczegółowym opisem priorytetów w ramach PO IG.